اگر به خانه‌ای جدید نقل مکان کرده‌اید و پرده‌های قدیمی‌تان برای پنجره‌های این خانه بلند هستند و می‌خواهید آن‌ها را کوتاه کنید، می‌توانید خودتان این کار را انجام دهید و هزینه‌های خیاطی را نپردازید. برای کوتاه کردن پرده به چرخ خیاطی نیاز ندارید و فقط با مواد اولیه ساده و دانشی اولیه از دوخت و دوز می‌توانید پرده‌های خانه‌ی‌تان را کوتاه کنید. 


ابزار لازم

  • سوزن ته گرد 
  • متر 
  • قیچی 
  • نخ 
  • سوزن 
پرده را آویزان کنید. مقداری از پرده که می خواهید کوتاه کنید را با استفاده از سوزن ته گرد مشخص کنید. نیازی نیست از تعداد زیادی سوزن ته گرد استفاده کنید، فقط دو سه جا از خطی که می‌خواهید پرده را کوتاه کنید مشخص شود. 
پرده را پایین بیاورید و سجاف پایینش را بشکافید. این کار را با استفاده از یک بشکاف انجام دهید. سر بشکاف را بین نخ و پارچه قرار دهید و دوخت‌ها را پاره کنید. می‌توانید بین هر سه یا چهار دوخت را بشکافید و سپس نخ را بکشید که زمان کمتری صرف شود. با استفاده از اتو جایی که سجاف خورده را صاف کنید. برای سجاف زدن به 2.5 سانتی‌متر پارچه نیاز دارید. سجاف جدید را تا بزنید و پارچه‌ی اضافی را ببرید. با استفاده از سوزن ته گرد سجاف را سر جایش نگه دارید. سجاف را متر کنید تا مطمئن شوید اندازه‌اش درست است و این کار را در چند نقطه‌ی آن انجام دهید. عرض سجاف همه‌جای پرده باید یکسان باشد. 
حالا سجاف را سر جایش بدوزید. سوزن را نخ کنید و انتهای نخ را گره بزنید. سوزن را از طرفی که قرار است به سمت پنجره باشد فرو کنید و از آن طرف بیرون بکشید. هر دوخت باید تقریبا نیم سانتی‌متر باشد. این کار را تکرار کنید تا سجاف کاملا دوخته شود. در آخر یک گره بزنید که نخ باز نشود. 

نکته

  • اگر پرده آستر دارد، آستر را هم مثل پرده کوتاه کنید و سپس بدوزید. 


منبع : Ehow