اگر سیم و کابل باتری درست کار نکند، ممکن است فکر کنید خودرو شما ایرادهای اساسی دارد. یک کابل خراب می‌تواند روشن شدن خودرو را دشوار کند، باعث شود که خودرو بد کار کند یا در میانه‌ی یک سفر طولانی از حرکت بایستد. احتمال دارد کابل باتری قطع یا پوسیده شود یا این‌که سر‌های اتصال آن خراب شود. نباید سعی کنید یک کابل زخمی یا پوسیده را تعمیر کنید، اما می‌توانید سر اتصال یا همان ترمینال را تعمیر کنید. تعمیر یا تعویض سر اتصال کابل باتری کار نسبتا ساده‌ای است.


جایگزین کردن کابل‌های مثبت

با استفاده از یک آچار کابل‌های مثبت و منفی را از باتری جدا کنید. کابل مثبت را بگیرید و دنبال کنید تا به جعبه فیوز برسید. مهره‌ای را که کابل مثبت را به جعبه فیوز وصل می‌کند باز کنید. یک کابل مثبت نو در جعبه‌ی فیوز قرار دهید و آن را محکم کنید. کابل را به ترمینال مثبت باتری وصل کنید. با استفاده از یک آچار ترمینال مثبت را سفت کنید. ترمینال منفی را هم وصل کرده و سفت کنید.


جایگزین کردن کابل‌های منفی

با آچار مهره را شل کرده و کابل منفی را از باتری جدا کنید. کابل منفی را دنبال کنید تا به محل اتصال آن به بدنه‌ی خودرو برسید. با استفاده از آچار بکس یا آچار جغجغه مهره‌ی سیم اتصال به بدنه را شل کنید. سیم اتصال به بدنه را جدا کرده و از تمیز بودن بدنه اطمینان حاصل کنید. کابل بدنه‌ی جدید را روی بدنه‌ی خودرو قرار داده و مهره را سفت کنید. کابل جدید را همانند کابل قدیمی وصل کنید. بست‌های کابل را هم مجددا ببندید.

کابل منفی نو را در ترمینال منفی باتری قرار دهید. با استفاده از یک آچار  سر آن را سفت کنید. خودرو را روشن کنید تا مطمئن شوید اتصال برقرار است.


تعمیر سر سیم‌های کابل باتری

مهره را شل کرده و سر سیم یا ترمینال را از باتری باز کنید. ترمینال را از باتری جدا کنید. با استفاده از سیم چین ترمینال را از کابل جدا کنید.

با استفاده از یک سیم لخت‌کن حدود 1.5 سانتیمتر از کابل باتری را لخت کنید. کابل را زیر زبانه‌ی نگهدارنده‌ی ترمینال جدید قرار دهید. زبانه‌ی نگهدارنده‌ی ترمینال را سفت کنید تا کابل باتری در آن ثابت شود. ترمینال جدید را به باتری وصل کرده و مهر‌ه‌ی آن را سفت کنید.


نکات:

هیچ‌گاه به سر کابل تکه‌ی سیم یا کابل دیگری اضافه نکنید و اگر کوتاه بود کل کابل را عوض کنید.


منبع : Ehow